Obec Dobkovice
ObecDobkovice

Rezervace kulturního domu

Provozní řád Kulturního domu v Dobkovicích

(dále jen „KD“)

I.
1. KD je provozován obcí Dobkovice (dále jen „pronajímatel“).
2. Za správu KD odpovídá správce KD (dále jen „správce“), který je určen pronajímatelem.
3. Nájemce a návštěvník KD je povinen chovat se tak, aby nepoškodil zařízení KD.
4. Nájemce odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou zařízení KD a je
povinen nahradit vzniklou škodu.
5. Ve všech prostorách KD platí zákaz kouření včetně elektronických cigaret a používání otevřeného
ohně (svíček). Pro kuřáky je vyhrazen prostor před kulturním domem.
6. Do objektu KD je zakázán vstup s koly, psy a jinými zvířaty.
7. Přibíjení výzdob, reklam a jiných předmětů a jiné úpravy jsou ve všech prostorách KD bez vědomí
správce zakázány.
8. Nájemci je povolen vstup pouze do prostor, které jsou předmětem pronájmu.
II.
1. Pronajímatel pronajímá následující prostory dle potřeby:
- malý sál včetně baru, prostory WC
− velký sál + malý sál včetně jeviště, přísálí, baru a prostory WC.
2. Zájemce o pronájem si podá žádost prostřednictvím rezervačního systému. Pronajímatel si
vyhrazuje právo zájemci pronájem odmítnout. Obec Dobkovice si vyhrazuje právo, že nepronajme KD
zájemci, se kterým byly v minulosti v této věci problémy (pozdní předání KD, neuklizené prostory,
nedodržení zákazu kouření a jiných ustanovení tohoto řádu apod.) nebo bude KD obsazen
společenskými kulturními akcemi pořádánými obcí Dobkovice.
3. Podmínky pronájmu a ostatních služeb jsou stanoveny v Ceníku krátkodobého pronájmu prostor
v Kulturním domě Dobkovice. Ceník je k nahlédnutí na stránkách obce
kontakt/
4. Nájemce se před konáním pronájmu dohodne se správcem na době převzetí prostor a majetku KD.
5. Při převzetí prostor KD je nájemce seznámen s umístěním hasících přístrojů a únikových východů.
6. Nájemce odpovídá při vlastní akci za pořádek a její důstojný průběh a má právo vypovězení
nežádoucích osob z prostoru KD.
7. Nájemce se zavazuje, že zajistí dostatečnou pořadatelskou službu odpovídající předpokládanému
počtu návštěvníků akce.
8. Pro bezpečný průběh pronájmu musí nájemce zajistit potřebné obslužné činnosti oprávněnými
osobami s odbornou způsobilostí /osvětlení, ozvučení, apod./.
9. Nájemce se zavazuje dodržovat zásady protipožární prevence a v případech, kdy to zákon vyžaduje,
zajistit dohled protipožární hlídky.
10. Nájemce je povinen se seznámit s obsluhou všech používaných elektrických spotřebičů a používat
je dle návodu k použití. Platí přísný zákaz přemísťování všech elektrospotřebičů. Za použité spotřebiče
ručí nájemce do výše jejich pořizovací hodnoty.
11. Nájemce odpovídá po ukončení akce za řádné uzavření užívaných prostor (dveře, okna), vypnutí
světel, uzavření ventilů vytápění a el. spotřebičů a zamezení možnosti vzniku škod z nedbalosti. Při
odchodu zkontroluje, zda se v pronajímaném prostoru a v přilehlých prostorách nesvítí, neteče voda
nebo neprotéká WC.
12. Po skončení akce zajistí nájemce úklid pronajatých prostor tj. odstranění odpadků, výzdob,
smeteni podlah od hrubých nečistot (papíry, střepy, apod.), setření podlah sálů, chodby a úklid WC.
V případě pronajmutí malého sálu, umytí lednic, použitého nádobí, úklid baru. Dále zajistí úklid
venkovních prostor kulturního domu.
13. O jakýchkoliv mimořádných událostech je nájemce povinen neprodleně informovat správce.
14. Nájemce předá pronajaté prostory správci v době dohodnuté předem se správcem.
15. V případě zjištění závad správce a nájemce sepíší protokol o škodě za účelem stanovení výše
úhrady.
16. Případné neshody mezi správcem a nájemcem řeší pronajímatel.
III.
1.Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele KD.
2. Správce má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a
právo vyvozovat z nich opatření ve spolupráci s pronajímatelem. V případě hrubého porušování
tohoto provozního řádu může správce akci nájemce ukončit. Tuto pravomoc má zároveň
i provozovatel.
3. Při užívání prostor KD platí veškeré zákonné předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, hygienických nařízení, požární předpisy a další obecně platné právní předpisy.
4. Důležitá telefonní čísla a kontakty:
− Policie ČR: 158
− Záchranná služba: 155
− Hasiči: 150
− Provozovatel: Obec Dobkovice, Dobkovice 101, 407 03 Dobkovice; ICO:00261246, tel.: 412543079
− Správce: Pavel Tomášek, tel.: 770 195 199

 

Smlouva o krátkodobém pronájmu kulturního domu Typ: PDF dokument, Velikost: 141.19 kB

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem.

Objednáním rezervace souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Partnerské odkazy

Policie ČR - volejte 158

Záchranná služba - volejte 155

Hasičský záchranný sbor  150

Hlášení pálení, ohňostrojů

https://paleni.izscr.cz/

IZS - volejte 112

 

ZŠ a MŠ Dobkovice 

SPOZ Dobkovice

Dotace a projekty

Statutární město Děčín

Úřad práce Děčín

MVČR - občan na úřadě

SK Dobkovice

Portál státní správy

Český hydrometeorologický ústav

EKO KOM jak třídit